Profil absolventa


Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru Občianska bezpečnosť dokážu odhaľovať riziká a ohrozenia, analyzovať ich a navrhovať postupy ich eliminovania. Majú hlboké vedomosti z teórie krízového riadenia s dôrazom na navrhovanie a uskutočňovanie preventívnych opatrení, prípravu adekvátnej reakcie na vznikajúcu krízu i uskutočňovanie obnovy systémov po eliminovaní krízových činiteľov.

Absolventi musia byť schopní prognózovať vývoj na konkrétnom úseku spoločenských, hospodárskych, prírodných alebo technických procesov, využívať optimalizačné metódy operačnej analýzy a ďalšie nástroje vedeckého riadenia. Musia byť pripravení pôsobiť v riadiacich funkciách vo verejnej správe, ale aj v podnikateľských subjektoch.

Absolventi ukončili 1.stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Občianska bezpečnosť alebo v niektorom z príbuzných študijných odborov. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia v niektorom zo vzdialenejších študijných odborov, je možné navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.Teoretické vedomosti
Absolvent študijného odboru Občianska bezpečnosť: Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného odboru Občianska bezpečnosť získa schopnosť: Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného odboru Občianska bezpečnosť dokáže:
Text prebraný z oficiálnej web stránky katedry krízového manažmentu